Les reeducacions psicopedagògiques són un tipus d’intervenció educativa, dirigida a treballar les diferents capacitats del nen o de l’adolescent per desenvolupar i/o millorar el rendiment i l’adaptació escolar. Incideix en les necessitats específiques de cadascú a nivell acadèmic, i ofereix eines i estratègies d’aprenentatge adaptades individualment, per tal que adquireixi en darrer terme autonomia per poder funcionar sense majors dificultats en l’àmbit acadèmic.

A tots aquells estudiants, més grans o més petits, que durant el curs escolar presentin algun tipus de dificultat per aconseguir els objectius acadèmics, amb presència d’un trastorn o sense.

 • Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat:
 • Trastorns de l’aprenentatge:
  • Trastorn de la lectura (Dislèxia)
  • Trastorn del càlcul (Discalcúlia)
  • Trastorn de l’expressió escrita (Disortografia)
  • Trastorn de l’aprenentatge no verbal
 • Mancança en les tècniques d’estudi
 • Dificultats per mantenir un bon hàbit d’estudi
 • Altres trastorns que dificultin el procés d’aprenentatge

Hi ha moltes habilitats involucrades en el rendiment acadèmic i és necessari treballar-les totes per obtenir un millor resultat. Entre aquestes habilitats i funcions podem trobar l’atenció i la concentració, les quals són funcions bàsiques per tal de seguir les classes amb el major grau de dedicació, així com per dedicar una part del dia a les tasques escolars que calgui fer a casa. La memòria és una capacitat que pot entrenar-se i sovint hi ha diferents estratègies que poden utilitzar-se per estudiar.

S’inclou durant les sessions de reeducació, accions orientades a treballar la capacitat de planificació i organització, per aprendre a organitzar el temps que s’ha de dedicar a cada tasca, sent realista, i sense oblidar que també és important realitzar algun descans.

La motivació i l’autoestima són essencials a l’hora d’afrontar les tasques escolars i cal identificar i potenciar les bones habilitats que tinguin i ensenyar a treure’n benefici.

El rendiment acadèmic també es veu influenciat per la qualitat de la dedicació, i per aquest motiu l’aprenentatge de tècniques d’estudi i estratègies per a la realització dels exàmens també és clau.

L’hàbit d’estudi s’adquireix amb constància i esforç, i les eines apreses durant les sessions cal generalitzar-les per dur-les a terme a casa, motiu pel que sovint també és important l’acompanyament dels pares.

Cada sessió és individual i d’1 hora de duració, i es poden fer 1 o 2 cops per setmana, segons les necessitats del nen o l’adolescent. Aquestes requereixen una exploració prèvia, que realitza el seu terapeuta o la reeducadora psicopedagògica, i permet establir uns objectius específics. El material que s’utilitza és molt variat, depèn de cada cas, i es va adaptant a mesura que avancen les sessions. Aquest, per exemple, pot ser específic per treballar dèficits en comprensió lectora o bé es pot aprofitar els llibres de text per  practicar tècniques d’estudi concretes.